Disclaimer en Privacy protocol

Moto Wijma, gevestigd aan Zwettestraat 14, 8912 AH Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Moto Wijma
Zwettestraat 14

8912 AH Leeuwarden
06 18139389
www.motowijma.nl

Persoonsgegevens die wij kunnen verwerken

Moto Wijma verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Betaalinformatie

Zie hieronder een specificatie en uitleg.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Moto Wijma verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Welke persoonsgegevens bewaren wij en hoe lang?

Moto Wijma bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Daarnaast kun je op ieder moment een verzoek doen om jouw gegevens te laten verwijderen.

Gegevens om fraude tegen te gaan

Op beveiligingsincidenten en fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruiken wij persoonsgegevens (waaronder IP-adressen en zoek, surf- en koopgedrag) om ongeautoriseerde toegang en fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.

Moto Wijma neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MotoWijma) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Moto Wijma verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. MotoWijma blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies en automatisch gegenereerde informatie

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend bezoek weer terug zal sturen. Cookies van MotoWijma kunnen je computer of bestanden niet beschadigen. MotoWijma plaatst alleen cookies die voor het uitvoeren van de diensten noodzakelijk zijn.

Indien er andere cookies moeten worden geplaatst, dan vragen we jouw voorafgaande toestemming. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en op ander websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Automatisch gegenereerde informatie

Onze website maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. Deze informatie bestaat uit: je IP-adres, het type browser, het computersysteem dat je gebruikt, de pagina’s die je bezoekt op onze website.

De verkregen informatie wordt vervolgens gebruikt om de website goed te laten werken, Daarnaast verzamelen wij door middel van cookies informatie over het surfgedrag op onze website te verzamelen, wat ook gebruikt wordt om onze website te optimaliseren.

Google analytics cookies

  • MotoWijma maakt gebruik van google Analytics-cookies. Echter op een privacy-vriendelijke manier. Belangrijk om te weten:
  • Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
  • Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd (ip-adres wordt deels afgedekt)
  • Wij hebbem “gegevens delen” heeft uitgezet binnen google analytics
  • Daarnaast maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

MotoWijma plaatst geen cookies ten bate van andere partijen, zoals advertentie netwerken.

Doorgifte aan het buitenland

MotoWijma maakt o.a. gebruik van Google Analytics. De servers van Google bevinden zich buiten de Europese Unie. Met de VS zijn inmiddels afspraken gemaakt, zodat zij voldoen aan de minimale EU Privacy afspraken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door MotoWijma en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@motowijma.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Moto Wijma wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MotoWijma neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via info@motowijma.nl